ឈីន សិទ្ឋី

ឈីន សិទ្ឋី

Chhin Sethy

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) -ITC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++