ហេង ប៉ាន់ពិតធនីន

ហេង ប៉ាន់ពិតធនីន

Heng Panpithornin

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation