ហេង ប៉ាន់ពីតធនីន

ហេង ប៉ាន់ពីតធនីន

​មកពី ៖ សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation