ហេង ប៉ាន់ពីតធនីន

ហេង ប៉ាន់ពីតធនីន

Hengpan Pithornin

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation