យ៉ាន សមរាជ

យ៉ាន សមរាជ

Yan Samreach

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++