អ៊ុល សុភារាជ្យ

អ៊ុល សុភារាជ្យ

Ul Sopheareach

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++