ម៉ាត់ រ៉ភីយ៉ះ

ម៉ាត់ រ៉ភីយ៉ះ

Math Ror Phee Yah

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++