ឡេង ចាន់ណារៈ

ឡេង ចាន់ណារៈ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS