ចែ សុផល

ចែ សុផល

Che Sophal

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL