ស៊ុម ប៉ុណ្ណារាជ្យ

ស៊ុម ប៉ុណ្ណារាជ្យ

Sum Ponnareach

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning