លី មុនីសុវណ្ណ

លី មុនីសុវណ្ណ

​មកពី ៖ Zaman International School (Class 9)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++