លី មុនីសុវណ្ណ

លី មុនីសុវណ្ណ

Ly Monysovann

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman International School (Class 9)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++