នួន វ៉ារី

នួន វ៉ារី

Ngoun Vary

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL