ហ៊ុន តារា

ហ៊ុន តារា

Hun Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++