សុច សម្បត្តិ

សុច សម្បត្តិ

Such Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation