នៅ វ៉ាន់ឌី

នៅ វ៉ាន់ឌី

Nov Vanndy

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++