ជីវ ប៉េងហុង

ជីវ ប៉េងហុង

Chiv Menghong

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា