ជីវ ម៉េងហុង

ជីវ ម៉េងហុង

Chiv Menghong

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា