ជីវ ប៉េងហុង

ជីវ ប៉េងហុង

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា