រស់ ថូវិសិដ្ឋ

រស់ ថូវិសិដ្ឋ

Ros Thovisit

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++