ខេន នរៈរិទ្ឋ

ខេន នរៈរិទ្ឋ

Khen Norak Rith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation