ខេន នរៈរិទ្ឋ

ខេន នរៈរិទ្ឋ

Khen Norak Rith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation