ខេន នរៈរិទ្ឋ

ខេន នរៈរិទ្ឋ

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation