ញឹក ចាន់ម៉ានិត

ញឹក ចាន់ម៉ានិត

Gnet Chanmanith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop