អួន ហ៊ិនស៊ី

អួន ហ៊ិនស៊ី

​មកពី ៖ University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming