ស៊ន់ វ៉េង អ៊ី

ស៊ន់ វ៉េង អ៊ី

Sorn Veng Y

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing