ស៊ន់ វ៉េង អ៊ី

ស៊ន់ វ៉េង អ៊ី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing