ស៊ាន វាសនា

ស៊ាន វាសនា

Sean Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network
  3. Window Server