សុខ ម៉េងស្រេង

សុខ ម៉េងស្រេង

Sok Mengsreng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++