សុខ ម៉េងស្រេង

សុខ ម៉េងស្រេង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++