ដើរ ពេជ្យចារ៉ូ

ដើរ ពេជ្យចារ៉ូ

Dao Picharo

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++