គង់ គួរួសុទ្ឋី

គង់ គួរួសុទ្ឋី

Kong Toro Sothy

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation