រដ្ឋា សុផានិត

រដ្ឋា សុផានិត

Ratha Sophanith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS