រដ្ឋា សុផានិត

រដ្ឋា សុផានិត

Ratha Sophanith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS