លុក ភក្តី

លុក ភក្តី

Luk Pheakdey

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning