ហួ សេងឌី

ហួ សេងឌី

Hour Sengdy

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី NPIC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning