ហុង ប៊ុនណា

ហុង ប៊ុនណា

Hong Bunna

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation