តែ សេងងន

តែ សេងងន

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Beginning