ម៉ៅ វរលក្ខណ៍

ម៉ៅ វរលក្ខណ៍

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning