ឆាយ លាងហាក់

ឆាយ លាងហាក់

Chhay Leanghak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Photoshop
  3. C# Beginning