ជុំ វាសនា

ជុំ វាសនា

Chum veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network