សួ វុទ្ឋតីសីលា

សួ វុទ្ឋតីសីលា

Sour Voty Seyla

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++