ប៉ែន រ៉ាវុធ

ប៉ែន រ៉ាវុធ

Pen Ravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL