ប៉ែន រ៉ាវុធ

ប៉ែន រ៉ាវុធ

Pen Ravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL