ជឿង ផាត់យុទ្ឋ

ជឿង ផាត់យុទ្ឋ

Choeung Phatyuth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++