ហុង ម៉ាប់ស្រៀង

ហុង ម៉ាប់ស្រៀង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++