ហុង ម៉ាប់ស្រៀង

ហុង ម៉ាប់ស្រៀង

Hong Mansreang

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++