អ៊ួង ប៊ុនប៉

អ៊ួង ប៊ុនប៉

Uong Bunpor

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning