អ៊ួង ប៊ុនប៉

អ៊ួង ប៊ុនប៉

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning