មុន្នី រិទ្ឋី

មុន្នី រិទ្ឋី

Mony Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network