កែវ ចាន់សុខរាជ

កែវ ចាន់សុខរាជ

Keo Chansokreach

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++