ប៉ូ គឹមសៀន

ប៉ូ គឹមសៀន

Po KimSean

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning