ប៉ូ គីមសៀន

ប៉ូ គីមសៀន

​មកពី ៖ Cambodian សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា-CMU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning