ភាង បូរុនស័ក្កដា

ភាង បូរុនស័ក្កដា

Pheang Borun Sokda

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning