ភាង បូរុនស័ក្កដា

ភាង បូរុនស័ក្កដា

Pheang Borun Sokda

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning