ភាង បូរុនស័ក្កដា

ភាង បូរុនស័ក្កដា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning