សុខ ជាហេង

សុខ ជាហេង

Sok CheaHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថានពានិជ្ផសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++