សុខ ជាហេង

សុខ ជាហេង

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថានពានិជ្ផសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++