អុន សំអូន

អុន សំអូន

​មកពី ៖ University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning