អុន សំអូន

អុន សំអូន

On SamOun

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning