ជួប ចន្ទ័ជូជាណែត

ជួប ចន្ទ័ជូជាណែត

​មកពី ៖ University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop