ជួប ចន្ទ័ជូជាណែត

ជួប ចន្ទ័ជូជាណែត

Choup hanphophanet

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop