ហ៊ន គីមហៀង

ហ៊ន គីមហៀង

Horn KimHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming