ហ៊ី វណ្ណៈ

ហ៊ី វណ្ណៈ

Hy Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning