យ៉េង ភក្រ្តា

យ៉េង ភក្រ្តា

​មកពី ៖ Chenla university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning