ប៊ូ វិវឌ្ឍន៍

ប៊ូ វិវឌ្ឍន៍

Bou Vivat

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++