លឹម វិចិត្រ

លឹម វិចិត្រ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន-NU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning