លឹម វិចិត្រ

លឹម វិចិត្រ

Lim Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming