ណែម ឈុនហៃ

ណែម ឈុនហៃ

Nam Chhonhai

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning