អ៊ុង ម៉ាលី

អ៊ុង ម៉ាលី

Oung Maly

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network